Events

‘เวทีสาธารณะ “Section 77 of the 2017 Constitution: Ways to Improve Law-Making Process Quality”และการเปิดตัวหลักสูตรวุฒิบัตร “การรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบก่อนการเสนอกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีสาธารณะ “Section 77 of the 2017 Constitution: Ways to Improve Law-Making Process Quality” พร้อมเปิดตัว “หลักสูตรวุฒิบัตร การรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบก่อนการเสนอกฎหมาย” ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 77”

ปาฐกถาโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีการแสดงออกถึงความคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดแจ้ง เห็นได้จากมาตรา 26 ที่มีเนื้อหาว่าการตรากฎหมายที่ไม่ได้มีเงื่อนไขบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรม และไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร และมาตราที่สำคัญไม่แพ้กันซึ่งแสดงถึงความคำนึงนี้ก็คือ มาตรา 77 ซึ่งศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักของมาตรา 77 ที่อยู่ในวรรคทั้ง 3 ของกฎหมายดังต่อไปนี้

1.มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น

2.การพิจารณาความจำเป็นของกฎหมาย

3.รัฐต้องจัดดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวก

4.จัดการรับฟังความคิดเห็นให้ผู้เกี่ยวข้อง

5.วิเคราะห์ผลกระทบหากมีการบังคับใช้

6.ประเมินผลหลังการออกกฎหมาย

7.หลีกเลี่ยงระบบอนุญาต

8.ไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษเป็นโทษทางอาญาเท่านั้น

หนึ่งในหลักการที่สำคัญนั้นก็คือ หลักการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายนัก โดยเฉพาะการรับฟังที่นำมาสู่การได้ยินอย่างแท้จริง กระบวนการจึงนับเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่นนั้นเองงานสัมมนานี้จึงเกิดขึ้นด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการรับฟัง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างกระบวนการแสดงความคิดเห็นที่ดีเท่าที่ทำได้จากการมีทรัพยากรอันจำกัด และสามารถหาถึงผู้เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายจริงๆ ทำให้คำถามที่สำคัญในที่นี้คือ “จะฟังอย่างไรให้ได้ยินจริงๆ แล้วจะทำอย่างไรเพื่อสร้างกระบวนการที่ปราศจากอคติ เป็นกลาง มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและรอบด้านที่สุดเท่าที่จะทำได้”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: