Our Course

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรวุฒิบัตร การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้อย่างสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดไว้ในมาตรา 77 วรรคสอง บัญญัติว่า

“ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”

และได้มีการออกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น รัฐสภา ส่วนงานราชการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินการในหลากหลายมิติร่วมกับภาคประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคม อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายซึ่งเป็นหลักการใหม่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและการเข้าถึงของประชาชนต่อไป

ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดทำหลักสูตรวุฒิบัตร “การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ส่วนราชการและภาคประชาชนที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

การศึกษาอบรม (สำหรับรุ่นที่ 1)
11 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563

รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 3 ส่วน

1. การบรรยายทางวิชาการ

2. การอภิปราย

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

4 กลุ่มวิชา

(84 ชั่วโมง)

  • กลุ่มวิชาที่ 1 ความรู้พื้นฐานว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวม 4 วิชา (จำนวน 6 ชั่วโมง)
  • กลุ่มวิชาที่ 2 ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย รวม 7 วิชา (36 ชั่วโมง)
  • กลุ่มวิชาที่ 3 ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย รวม 6 วิชา (รวม 30 ชั่วโมง)
  • กลุ่มวิชาที่ 4 ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายรวม 3 วิชา (12 ชั่วโมง)

สำหรับนักศึกษาของหลักสูตร

เข้าถึงคลังข้อมูล เอกสารประกอบการเรียน และแหล่งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
08:00 น. – 16:00 น.

เบอร์โทรศัพท์

02 141 9722
02 141 9702

%d bloggers like this: