โครงการวิจัย การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์: ชนชั้นนำทางการเมือง ตัวแสดงทางสังคม และสถาบันประชาธิปไตย

(Consolidating Democracy in the Philippines: Political Elites,  Social Actors, and Democratic Institutions)

ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มุ่งเน้นศึกษาบทเรียนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการตอบคำถามหลักของงานวิจัยที่ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์มั่นคงและยั่งยืนอยู่ได้โดยไม่เคยถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นระบอบการปกครองรูปแบบอื่นโดยการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และการทำความเข้าใจและอธิบายความเชื่อมโยงของปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์เป็นผลผลิตจากสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองที่ถูกออกแบบภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำที่มีความหลากหลายไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดและภาคประชาชนที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความตื่นตัวและไม่ตื่นตัวทางการเมือง และการอธิบายผ่านกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ที่มุ่งอธิบายบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ โดยตระหนักถึงความหลากหลายไม่เป็นเอกภาพและมีความไม่ลงรอยกันภายในกลุ่มชนชั้นนำและประชาชนน่าจะช่วยอธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไขที่นำไปสู่กระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในของฟิลิปปินส์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) พื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่นำไปสู่กระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในกรณีของฟิลิปปินส์
2) เพื่อศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ ในกระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์
3) เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์สำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s