โครงการพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์

Creative Sandbox Method

มุ่งเน้นการทำวิจัยและจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ โดยนำวิธีการระดมความคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method) มาใช้ในรูปแบบของการค้นหาเครื่องมือหรือกระบวนการประชาธิปไตยใหม่ๆ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ การระดมความคิดแบบสหวิทยาการจากนักพัฒนาเครื่องมือ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและมีการนำไปใช้ประโยชน์จริง
2) เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อระดมความคิดในการออกแบบและจัดทำนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ผลผลิตของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


งานวิจัยเชิงทดลอง

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของนวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีคุณภาพด้วยนวัตกรรม โดยการสร้างและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคมหรือการนำไปใช้ปฏิบัติการจริง และผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่มีต่อสังคม

งานวิจัยเชิงทดลองปี 2563 ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ (Sandbox Method)


งานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาช่องทางในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาลและสันติวิธี สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับเครื่อข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

Infinity Podcast
The Standard Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s